• Home
  • Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny RODO
Szanowny Kliencie,

Chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania przez firmę Net Agnieszka Gasper 66-300 Międzyrzecz ul. Garncarska 34 Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci w związku z tym prawach. Zależy nam, abyś miał kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort współpracy. Dlatego zanim rozpoczniesz kontakty z nami, prosimy Cię o zapoznanie z poniższymi informacjami.

Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Twoją prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możesz wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.

Informacja o ochronie danych osobowych

Firma Net jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), w szczególności:

imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu lub firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby
Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, zamówionych towarów i realizacji płatności oraz obsługi reklamacji,
realizacji obowiązków firmy  Net przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
ochrony praw firmy Net zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.
Firma  Net może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

w szczególności może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z firmą Net umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez firmę Net.

Organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Firma Net zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Firmę  Net i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i firmy Net .

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od firmy Net potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Firma Net dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, firma Net może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
usunięcia Danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a firma Net ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, firma wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez firmę Net oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na firma Net może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Agnieszka Gasper, tel. + 48 95-742-02-33 lub pod adresem e-mail: sklep@netmiedzyrzecz.pl.

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie udzielone dotychczas przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają w mocy.

Agnieszka Gasper